Onkologia

Czas dużych zmian w onkologii

17 MARCA 2023


Walka z nowotworami stanowi obecnie jedno z największych wyzwań polityk zdrowotnych w krajach na całym świecie. Obecnie w samej Polsce w trakcie leczenia pozostaje ponad milion osób. Skala tego zjawiska spodowała, że w 2020 roku uchwalona została Narodowa Strategia Onkologiczna, która wyznacza najważniejsze kierunki zmian w polskiej onkologii. W tym roku w życie wejdą przepisy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, realizując tym samym najważniejszy postulat NSO: zapewnienia pacjentom dostępu do kompleksowej i skoordynowanej opieki onkologicznej. Dzięki reformie każdy chory, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzyma wymaganą diagnostykę i leczenie onkologiczne odpowiedniej jakości.

Nowotwory złośliwe stanowią istotny problem zdrowotny, społeczny i ekonomicznym naszych czasów. Zgodnie z najnowszym raportem Krajowego Rejestru Nowotworów w 2020 r. obserwowano spadek liczby zachorowań na nowotwory złośliwe. Spadek ten jest pozorny i jego przyczyn należy upatrywać w bezpośrednich skutkach pandemii COVID-19, np. przekształcaniu szpitali i oddziałów w jednostki jednoimienne, a co za tym idzie zmniejszeniu liczby wykonywanych badań diagnostycznych. Jednak najnowsze dane Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują na istotny przyrost liczby nowych przypadków nowotworów w 2022 roku. Epidemiolodzy wskazują, że liczba zachorowań na nowotwory nadal będzie rosła ze względu na zmiany struktury wieku populacji, jak i wzrost narażenia na czynniki związane ze stylem życia, do których należą m.in.: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, nieodpowiednia dietą i braki ruchu, są jednymi z głównych przyczyn wzrostu zachorowania na nowotwory w Polsce. Prognozy epidemiologiczne na najbliższe 10 lat wskazują, że liczba pacjentów onkologicznych zwiększy się nawet o 28%.

W odpowiedzi na wyzwanie związane ze wzrostem zachorowań na nowotwory w 2020 r. uchwalona została Narodowa Strategia Onkologiczna, która koncentruje się na pięciu obszarach, kluczowych dla poprawy wskaźników epidemiologicznych w Polsce. Realizacja zadań planowana jest na lata 2020 – 2030. Najważniejszym celem NSO jest wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat.

Fundamentem reformy opieki onkologicznej jest wdrożenie kompleksowej opieki koordynowanej nad pacjentem onkologicznym. Na podstawie doświadczeń i wstępnych wniosków z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, w szczególności w zakresie jej organizacji, struktury, zasad przepływu informacji pomiędzy ośrodkami oraz koordynacji opieki onkologicznej opracowano projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

Istotą koncepcji opieki zintegrowanej, koordynowanej, ciągłej, kompleksowej i sieciowej jest dostarczanie opieki w sposób ciągły, holistyczny i dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta w modelu opieki spersonalizowanej. Koordynacja opieki w ramach sieci onkologicznej, która od połowy lat 90. XX wieku uznawana jest jako dobra opcję świadczenia usług onkologicznych, znajduje dzisiaj poparcie w wielu publikacjach oraz dokumentach strategicznych jak np. Europejski Plan Walki z Rakiem. Modele oparte na koordynacji są atrakcyjne dla pacjentów, ponieważ poprzez wspieranie komunikacji i współpracy mogą korzystać z doświadczenia i umiejętności jednostek będących częścią sieci opieki koordynowanej, a tym samym wzmacniać ciągłość opieki, jakość, komfort dla pacjentów i niwelować nierówności geograficzne. Oznacza to, że każdy chory, niezależnie od miejsca zamieszkania, powinien otrzymać wymaganą diagnostykę i leczenie onkologiczne odpowiedniej jakości.

Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych wyeliminuje negatywne zjawiska w onkologii, takie jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które dotychczas wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a nawet na zwiększone szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej. Każdy pacjent ma otrzymać wsparcie koordynatora opieki onkologicznej a wchodzące w skład sieci szpitale mają zapewnić ciągłość i kompleksowość leczenia, ponadto cała ścieżka leczenia ma podlegać ścisłemu monitorowaniu. Zmiany te będą realnym wsparciem dla pacjentów onkologicznych.

                     Czytaj także                     

                     Nasze historie                     


[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="0"]

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pin It on Pinterest