Onkologia, Profilaktyka

Dolnośląskie Centrum Onkologii z certyfikacją iPAAC

14 LISTOPADA 2021


Wdrażanie kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej to jeden z priorytetów mojej kadencji jako szefa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Poprawa organizacji opieki onkologicznej była odmieniana przeze mnie przez wszystkie przypadki na licznych konferencja, sympozjach i w setkach artykułów prasowych i naukowych. Kierując Dolnośląskim Centrum Onkologii (DCO) we Wrocławiu mam szansę przekuwać założenia teoretyczne w praktykę, co daje mi największą satysfakcję jako lekarzowi. Praktyka ta została doceniona przez międzynarodową inicjatywę iPAAC. 28 września br. Dolnośląskie Centrum Onkologii jako pierwszy szpital w Polsce otrzymał międzynarodowy certyfikat „Kompleksowego Centrum Onkologii”.

iPAAC, czyli Innowacyjne Partnerstwo dla Działań w Zwalczaniu Raka (ang. Innovative Partnership for Action Against Cancer) to inicjatywa dotycząca europejskiej Sieci Kompleksowej Opieki Onkologicznej, której podstawowym celem jest rozpowszechnianie innowacyjnego podejścia do diagnozowania i leczenia nowotworów. Projekt finansowany jest ze środków unijnych i łączy 44 partnerów (ministerstwa zdrowia, eksperckie jednostki nominowane oraz jednostki współpracujące w dziedzinie zdrowia) z 24 krajów europejskich. Ich działania są koordynowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Słowenii, a certyfikacją iPAAC zajmuje się Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne (Deutche Krebesgesellschaft).

DCO jako pierwszy ośrodek w Polsce podjęło starania o przyznanie certyfikatu iPAAC trzy lata temu. Przez ten czas szpital pracował nad poprawą procedur i jakości leczenia pacjentów zgodnie z europejskimi standardami. Równocześnie realizował pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej, którego założenia były zbieżne z projektem iPAAC.

Przyznanie certyfikatu poprzedził szczegółowy audyt, którego celem było sprawdzenie efektów zmian organizacyjnych wprowadzonych w szpitalu. Zmiany te dotyczyły m.in. rozbudowania konsylium lekarskiego z 3 do 5 lekarzy, rozszerzenia i skrócenia czasu diagnostyki, wzmocnienia roli psychologa czy wprowadzenia koordynatorów dla pacjentów chorujących na poszczególne typy nowotworów już od etapu diagnostyki, którzy umawiają pacjentom terminy badań oraz zarządzają terminarzem diagnostyki i badań. Każdy element opieki podlegał monitorowaniu, a każdy parametr miał ustawiony cel, np. Cały proces diagnostyczny musi być zamknięty w przedziale 2-3 tygodni, łącznie z opisem badania.

Certyfikacja dotyczyła całościowej opieki onkologicznej, objęła diagnostykę, opiekę psychologiczną, pomoc socjalną, profilaktykę, nadzór po zakończonym leczeniu, a nawet lekarzy rodzinnych, z którymi DCO podjęło współpracę, aby pacjenci z podejrzeniem nowotworu szybciej trafiali do specjalistów.

Dzięki wprowadzonym zmianom historia pacjenta jest szczegółowo analizowana przez pięciu lekarzy różnych specjalności onkologicznych. Zmiany dotyczą też diagnostyki, przykładowo – w szczegółowym opisie histopatologa znajduje się szczegółowy raport zawierający typ nowotworu i oznaczenia genetyczno-molekularne, tak by pacjent już na poziomie konsylium był kwalifikowany w I linii do nowoczesnego leczenia. Zadbano również o opiekę psychologa, z jego konsultacji może skorzystać nie tylko pacjent, ale i jego rodzina, od momentu przyjścia pierwszy raz do przychodni, przez cały proces leczenia i po jego zakończeniu.

Kolejne zmiany to całkowite przejście z dokumentacji papierowej na cyfrową oraz przejrzystość i policzalność wszystkich procedur, zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich. Lekarze mają teraz szybszy i łatwiejszy dostęp do ogólnych danych, np. wyników leczenia, rodzaju i liczby powikłań, średniej czasu oczekiwania na badania, konsylium czy na przyjęcie do szpitala.

Raport opisujący zmiany wprowadzone w szpitalu w ciągu trzyletnich starań o certyfikat, liczył prawie 300 stron. W wyniku pracy i zaangażowania całego personelu medycznego DCO otrzymało łącznie jeden certyfikat ogólny – Kompleksowego Centrum Onkologii oraz dwa Certyfikaty Szczegółowe – dla Centrum Leczenia Raka Jelita Grubego i Trzustki.  DCO stało się jednym z dwóch certyfikowanych w tej dziedzinie szpitali w całej Europie wraz ze słynną berlińską kliniką Charite – jednym z największych europejskich szpitali, w którym pracowała ponad połowa niemieckich laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Standard leczenia w DCO w żaden sposób nie odbiega od standardów w Berlinie. DCO i szpital Charité spełniają takie same katalogi wymagań.

Proces certyfikacji iPAAC był niezwykle cenny przy wdrażaniu pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, ponieważ wiele standardów z projektu iPAAC przenieśliśmy na grunt pilotażu. Sieć w formule przetestowanej w naszym szpitalu pozwala na realną poprawę jakości opieki onkologicznej, dlatego uważam, że jak najszybciej powinna objąć cały kraj.

                     Czytaj także                     

                     Nasze historie                     


[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="0"]

POWIĄZANE ARTYKUŁY

Pin It on Pinterest